“Verbinding, verbinding. Bij de trein is een goede verbinding essentieel, bij ruimtelijke ontwikkeling ook. Terecht wijzen de bewoners, van over het spoor, ons erop dat zij die verbinding niet voelen. De trein rijdt wel, maar zij voelen zich niet meegenomen en laten zich horen, terecht”, zegt Lex van Waarden, gemeenteraadslid van GroenLinks, tijdens de gemeenteraadsvergadering op 16 oktober. Movares, advies- en ingenieursbureau, heeft afgelopen zomer uitgebreid onderzoek gedaan op uitnodiging van de gemeente en met de vertegenwoordigers van bewonersverenigingen. In dit onderzoek kijkt de gemeente naar de tweedeling tussen het oosten en het westen van het station. Hoe gaat de gemeente dit oplossen?

Allereerst een klein stukje geschiedenis, uit het rapport van Movares. Hilversum heeft lang het karakter van een dorp gehouden. Alle wegen leiden naar het centrum. Hierdoor ontstaat de vorm van een ster. In de tweede helft van de 19e eeuw is Hilversum aangesloten op het spoorwegnet. De spoorlijn werd, zoals gebruikelijk, aan de buitenkant van het centrum aangelegd. Bedrijven gingen zich vestigen aan de oostkant van het spoor. Later kwamen hier ook woonwijken voor arbeiders bij. Door de opkomende industrialisatie was er veel overlast in Oost. Vanaf het begin van de twintigste eeuw werden ook in Oost grotere woonwijken gebouwd. Dit was erg ingewikkeld omdat Oost vooral bestond uit bedrijvencomplexen en smalle straatjes. Hilversum bereikte aan het einde van de twintigste eeuw al de grenzen van haar groei. Deze grenzen zijn vooral bepaald door de beschermde natuur rondom de stad. Doordat het spoor duidelijk het westen scheidt van het oosten, ontwikkelden beide zijden zich op hun eigen manier. Verbinding is er wel, maar veel verbondenheid is er niet.

Tegenwoordig ligt Oost tussen het Mediapark, het centrum en de toeritten naar de snelwegen A1 en A27. Daardoor is er in de woonwijken van Oost veel verkeer dat geen bestemming in de wijk heeft. Dit levert veel irritatie op in de wijk. Oost heeft echter wel veel potentie. Het gebied wordt steeds aantrekkelijker voor bewoners. De relatie tussen Oost en West moet de gemeente goed bekijken op basis van fysieke, ruimtelijke en sociale verbindingen. “Het rapport van Movares legt de vinger op de zere plek. Door een eenzijdige planontwikkeling was er een gebrek aan verbinding. De grote winst, van de gesprekken van de afgelopen tijd, is dat er contact is gelegd. Contact als basis voor verbinding.”, zegt Van Waarden.

Het onderzoek is snel en goed verlopen, maar er is nog wel een aandachtspunt, namelijk de overweg Kleine Spoorbomen. Deze spoorwegovergang is onveilig. Eventuele oplossingen hebben impact op het verkeer in heel Hilversum. Om die reden gaat de gemeente opnieuw onderzoek doen naar specifiek de Kleine Spoorbomen. Dit doen ze in samenwerking met de bewoners. Evert Jan Kruiswijk Jansen, gemeenteraadslid CDA, zegt: “De ontwikkeling tussen Oost en West moet optimaal verbeteren, binnen de bestaande mogelijkheden. De tweedeling tussen Oost en West moeten we zo min mogelijk bevestigen. Dus geen postzegel-denken, maar integraal. Wat ons betreft gaan we nu verder aan de slag. Samen met de inwoners, de Nederlandse Spoorwegen, Prorail en samen met Hilversum.”