HILVERSUM – In het raadhuis van Hilversum vindt op 12 september de eerste bijeenkomst plaats van de gratis cursus ‘Politiek Actief’. De cursus is bedoeld voor iedereen die ambitie heeft om zich op politiek gebied in te zetten, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn.

De cursus wordt verzorgd door ProDemos in samenwerking met de gemeenten Gooise Meren, Wijdemeren en Hilversum. Politiek Actief kan dankzij een subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties dit jaar vijfentwintig cursussen geven, waaronder in de drie eerdergenoemde gemeenten. De cursus is dan ook bedoeld voor de inwoners van deze gemeenten.Politiek Actief is al een keer eerder gegeven en toen was er veel animo voor. ‘Wij hopen dat dit nu weer zo is. Er kunnen dertig mensen meedoen. Wij richten ons niet op een specifieke doelgroep, maar we schenken wel extra aandacht aan het oproepen van jongeren, via posters op scholen en via het jongerenplatform,’ laat de gemeente Hilversum weten.

De cursus zal bestaan uit vijf bijeenkomsten met trainingen, zoals ‘overtuigend debatteren’, en lezingen van gastdocenten uit de politieke praktijk. Theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten, interactieve werkvormen, presentaties van lokale gastdocenten en ontmoetingen met lokale politici. Op deze manier krijgen de deelnemers een realistisch beeld van de lokale politiek. Bij de bijeenkomsten zullen onder andere de burgermeester, raadsleden uit Gooise Meren, Wijdemeren en Hilversum, een wethouder van financiën en Griffier Debby de Heus van gemeente Wijdemeren aanwezig zijn. De laatste bijeenkomst zal worden afgesloten met het bijwonen van een raadsvergadering.

Wat is politieke burgerparticipatie?
Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) betekend politieke burgerparticipatie dat burgers deelnemen aan politieke activiteiten. Het SCP heeft een onderzoek gedaan met vijf gemeenten die op hun eigen manier en vanuit verschillende motieven bezig waren met burgerparticipatie. Hieruit resulteerde dat de actieve inbreng van inwoners leidt tot een beter beleid. Voorbeelden van deze participatiemanieren zijn: het zelf uitvoeren van projecten, het zelf beheren van gemeenschapshuizen en het betrekken van inwoners bij een ‘bezuinigingsdialoog’. ‘De raad in Hilversum heeft zelf ook verschillende instrumenten om burgers bij de politiek en de gemeente te betrekken. Insprekers aanhoren in commissievergaderingen, met de fractie of individueel op werkbezoek gaan en tot slot heeft de Raad een eigen communicatieplan’, laat de gemeente Hilversum weten.

Deelname aan politieke burgerparticipatie
Volgens het CBS is de deelname aan verkiezingen en politieke activiteiten bij het opleidingsniveau het meest onderscheidend. 25 procent van de laagopgeleide mensen is politiek actief, terwijl van de hoogopgeleide mensen het percentage op bijna 60 procent ligt. Personen met een Nederlandse achtergrond nemen meer deel aan hoorzittingen, en schakelen vaker politici of ambtenaren in, maar doen daarentegen iets minder mee met protestacties dan personen met een migratieachtergrond. Te weinig kennis over de politiek, geen interesse of te weinig tijd hebben, zijn redenen waarom burgers niet participeren in de politiek. De gemeente Hilversum denkt dat door de cursus politiek voor iedereen begrijpelijker wordt.

De gemeente Hilversum heeft positieve verwachtingen over de cursus. ‘De cursus zal je ook verschillende mogelijkheden geven: je weet meer over de politiek en je maakt kennis met de raadsleden en het college. Op deze manier kan je jouw politieke ambities ontwikkelen.’