Van het gebruik van jeugdhulp is een landelijke toename. Maar wat is jeugdhulp precies en is er in Hilversum ook een toename? Simone Calis, adviseur kwaliteit van het Sociaal Plein in Hilversum vertelt.

Simone Calis gaat als adviseur kwaliteit over het proces  van de start van een melding tot de verstrekking van een jeudgwetvoorziening. Dit kan gaan over de juridische aspecten omtrent de beschikkingen, de processen in kaart brengen en alle randzaken optimaliseren zodat de jeugdconsulenten  hun werk goed kunnen doen. Ook regelt ze dat de systemen goed zijn ingericht, dat er goed gerapporteerd kan worden, dat de inzet van zorg goed wordt onderbouwd en dat de inwoners op tijd een beschikking krijgen. Daarnaast is Simone sparringspartner voor de jeugdconsulenten.

“We hebben twaalf jeugdconsulenten in Hilversum . De werkervaring van de consulenten verschilt van drie tot twintig jaar en ze zijn allemaal geregistreerd bij het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Dat is het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector.” 

Wat wordt er precies bedoeld met jeugdhulp? 

“Jeugdhulp is ondersteuning voor jeugdigen en hun ouders of opvoeders. Het zorgt er voor dat jeugdigen veilig en gezond op kunnen groeien tot zelfstandige volwassenen. Kinderen met psychische problemen, gedragsproblemen, verstandelijke beperkingen of kinderen van gescheiden ouders die daardoor problemen ervaren in het dagelijks leven, kunnen die begeleiding, extra hulp of behandelingen nodig hebben. Ook de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) behandeling valt hieronder. Met de decentralisatie zijn onderdelen van drie wetten naar de gemeente gegaan. Namelijk die van de Zorgverzekeringswet, Wet op de Jeugdzorg en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Drie verschillende regels, verantwoordelijkheden en ondersteuningsvormen zijn in een nieuwe wet, de Jeugdwet, geplaatst en de ondersteuning wordt jeugdhulp genoemd. Ook GGZ in het kader van het jeugdstrafrecht, jeugdbescherming en jeugdreclassering vallen onder de Jeugdwet.”

We zorgen altijd dat een jeugdige na zijn achttiende de juiste ondersteuning krijgt

Voor wie is jeugdhulp?

“In principe voor jeugdigen van nul tot achttien jaar, maar tot een jeugdige zijn of haar drieëntwintigste verjaardag kun je verlengde jeugdhulp inzetten. Dus is het zo dat iemand na zijn achttiende nog steeds echt hulp nodig heeft, dan kunnen we dat verlengen mits het niet beschikbaar is onder een andere wet. Dus als iemand bijvoorbeeld een GGZ behandeling heeft, ga je met je achttiende over op de Zorgverzekeringswet. Dan is het beschikbaar onder een andere regelgeving. Als een kind is opgenomen in een jeugdhulpinstelling speciaal voor jeugdigen en hij of zij heeft deze hulp na de achttiende verjaardag nog nodig, dan kunnen jeugdigen daar verlengde jeugdhulp voor ontvangen. We zorgen altijd dat een jeugdige na zijn achttiende de juiste ondersteuning krijgt en doen waar nodig een warme overdracht. ”

Wat voor hulp bied jeugdhulp aan? 

“Dat is heel breed. We kunnen bijvoorbeeld begeleiding inzetten voor kinderen met autisme bij het structureren van schoolwerk tot intensieve ambulante thuisbegeleiding tot opname in een gesloten jeugdinrichting. Het is heel divers wat ingezet kan worden. De jeugdconsulent gaat op huisbezoek bij de ouders en jeugdigen en gaan gezamenlijk bespreken waar ze in het dagelijks leven tegenaan lopen of welke resultaten er behaald moeten worden. Ook wordt er gekeken of dingen met eigen mogelijkheden binnen het netwerk opgelost kunnen worden en wat niet. Dan kijken ze gezamenlijk wat er ingezet gaat worden in de situatie.”

Wat voor soort hulp is het meest voorkomend? 

“Het grootste deel van het budget gaat op dit moment op aan de gespecialiseerde GGZ. Dit wordt vaak ingezet door de huisarts. Dat kan bijvoorbeeld wanneer er wordt vermoed dat een kind autisme heeft. Dan krijgen de jeugdige en ouders een verwijsbrief van de huisarts voor een GGZ-instelling. Wat wij zelf het meeste inzetten is de dagbesteding, dagbehandeling, begeleiding en ambulante jeugdhulp. Hieronder valt ondersteuning voor het gezin en individuele begeleiding voor kinderen met (psychische) problematiek, die ondersteuning nodig hebben bij het functioneren in de maatschappij.”

Wat is het doel van Jeugdwet? 

“Het doel van de jeugdwet is kinderen gezond en veilig laten opgroeien. Zorgen dat zij groeien naar zelfstandigheid en dat zij voldoende zelfredzaam zijn om te participeren in de maatschappij. We willen kinderen en ouders graag ondersteunen in het bereiken van deze doelen.”

Ook in Hilversum kennen we een toename van jeugdhulp

Merken jullie, net zoals landelijk, een toename van jeugdhulp in Hilversum? 

“Ook in Hilversum kennen we een toename van jeugdhulp, wij stijgen echter minder hard in vergelijking met Nederland. Ik denk dat de stijging onder andere komt doordat we steeds meer bekendheid krijgen door de samenwerking met andere partijen in de markt. Zo is het samenwerken met scholen, huisartsen, jongerenwerkers en jeugd en gezin verbeterd, waardoor we ook meer signalen doorkrijgen. De jeugdconsulenten maken deel uit van het team ‘jeugd en regie’. Door een goede samenwerking tussen de regisseurs en de jeugdconsulenten wordt er een groep ouders en jeugdigen bereikt die in eerste instantie niet zelf aan de bel trekken en visa versa. Zo kunnen we eigenlijk meer preventief werken. Maar het duurt natuurlijk even voordat je daar het effect van hebt, want het is vaak niet met een half jaar ondersteuning klaar. Het is een lange termijn ondersteuning. ”

Wat zouden de gevolgen zijn als jeugdhulp wordt afgeschaft? 

“Ik denk dat er heel veel kinderen dan onveilig opgroeien en dat, zoals er nu al is in sommige multiprobleem gezinnen, de problematiek doorloopt van generatie op generatie. Daarnaast ontstaat er denk ik een toename van huiselijk geweld en kindermishandeling, een stijging van vroegtijdig schoolverlaters en kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd. “