Ook de gemeente Hilversum lijdt aan een geldtekort door het onderschatten van de zorgvraag. Daarbij gaat het met name om de financiële situatie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Jeugdzorg. De Volkskrant meldde eind december dat veel Nederlandse gemeenten kampen met financiële tekorten door het onderschatten van de zorgvraag. Een medewerker van Griffie-Hilversum bevestigt dat dit ook in Hilversum het geval is.

Sinds januari 2015 namen gemeenten een aantal taken over van de Rijksoverheid. Daaronder vielen werk en inkomen, Jeugdzorg en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Dit moest regeldruk afnemen voor inwoners en leiden tot meer concurrentie onder zorgaanbieders. Daardoor zouden de prijzen verlagen. De overheid heeft daarom het budget met 450 miljoen euro verlaagd. In eerste instantie werkte dit, maar steeds meer jongeren doen sinds 2015 beroep op Jeugdzorg. In 2015 telden er nog 380 duizend jongeren in de zorg, wat drie jaar later al is toegenomen tot 428 duizend.

In een raadsinformatiebrief die het college aan de raad stuurde, beschrijft het college de financiële afwijking over 2019. De rekenkamer maakte een schatting voor jeugdzorg en WMO samen. Opgeteld is er sprake van een afwijking van 2,5 miljoen euro. Deze schatting is gemaakt op de beschikkingen die tot 1 september binnen zijn gekomen. Het definitieve bedrag kan de gemeente pas berekenen als alle facturen bij de gemeente binnen zijn. ‘’Niet alleen de facturen zijn van belang, maar met name het onderhanden werk. Dat is geleverde zorg waarvoor de zorgverlener nog geen factuur heeft gestuurd. De definitieve afwijking wordt voor het eerst openbaar bij de openbaarmaking van de jaarrekening 2019,’’ aldus de medewerker van Griffie-Hilversum.

De schatting voor WMO is betrouwbaarder dan die voor jeugdzorg. Dat heeft te maken met het feit dat begeleiding en thuishulp een vast aantal uur per week plaatsvindt, vaak voor een langere periode. ‘’Bij de jeugdzorg zijn er meer onzekerheden,’’ vertelt de medewerker van de Griffie. ‘’Dit komt met name door de sterke groei van de vraag, maar ook dat naast de gemeente, huisartsen en bevoegde instellingen mensen kunnen verwijzen naar zorg. Daarop hebben wij minder zicht, maar betalen er wel voor.”

De afwijking voor jeugdzorg komt met name door de jeugdbegeleiding. Dat is onder andere dagbesteding, begeleiding en kortdurend verblijf. Daarvoor geeft het college een aantal mogelijke oorzaken, zoals het stijgen van de lasten van jeugdbegeleiding met zestien procent. De gemeente probeert namelijk een verschuiving te realiseren van dure ambulante hulp naar goedkopere jeugdbegeleiding. Bij WMO is de stijging huishoudelijke hulp het grootst. Sinds dat 1 januari 2019 het abonnementstarief is ingegaan, heeft dat geleid tot een toename van de voorziening huishoudelijke hulp. Het college verwacht dat deze toename snel weer zal afvlakken. 

Om de stijging bij huishoudelijke hulp te bedwingen, gaat de gemeente inzoomen op het aantal uur en de duur van huishoudelijke hulp. De gemeente zegt signalen te ontvangen dat dit in Hilversum namelijk vrij hoog is. ‘’Dit komt voort uit vergelijkingen tussen regiogemeenten. Hier zijn aanwijzingen dat Hilversum meer uren of langer zorg toekent dan andere gemeenten,’’ zegt de medewerker van de Griffie.

De gemeente is van plan om onderzoeksopdracht uit te geven. Deze bevat zoekrichtingen als extra handhaving, meer invloed van de gemeente op contractbeheer en het verbeteren van informatie-uitwisselingen tussen de regio en gemeente. Zo wil de gemeente zoeken naar meer mogelijkheden om de kosten te verminderen omtrent jeugdzorg en WMO. ‘’Welke organisatie de gemeente daarvoor inzet, is nog niet bekend,’’ aldus de Griffie medewerker.